TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Tư vấn đấu thầu hiện nay là vấn đề then chốt trong việc lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực thực hiện nhằm đảm bảo các tiêu chí về chi phí, chất lượng, tiến độ, an toàn… và đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư công trình.

Hiện nay, rất nhiều công trình trong thời gian thi công đã thể hiện sự yếu kém của nhà thầu về nguồn vốn thi công, nhân lực phục vụ gói thầu không đảm bảo, không an toàn hoặc sau thời gian thi công công trình xuống cấp nghiêm trọng…. Là do trong quá trình chấm thầu chưa kỹ, bên tư vấn đấu thầu có thể thông thầu với nhà thầu để làm đẹp hồ sơ hoặc nhiều lý do khác.

Công ty Quang Phúc là đơn vị được lập nên bởi những kỹ sư, kiến trúc sư có nhân cách đạo đức tốt, chuyên môn vững, kinh nghiệm thực tế trong công tác tư vấn đấu thầu và được các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đánh giá cao trong công tác lập và đánh giá hồ sơ mời thầu.

Một số công trình tư vấn đấu thầu cá nhân của Công ty đã tham gia với tư cách tổ trưởng tổ tư vấn đấu thầu:

Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm internet Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Trách nhiệm của TƯ VẤN ĐẤU THẦU
a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
b) Quyết định thành lập tổ chuyên gia;
c) Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ;
d) Trình duyệt kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu;
đ) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu;
e) Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra;
g) Bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu;
h) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu;
i) Cung cấp các thông tin cho Báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu;
k) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về quá trình lựa chọn nhà thầu. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật đấu thầu.

Trách nhiệm của Tổ chuyên gia
1. Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2. Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng yêu cầu.
3. Báo cáo bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và danh sách xếp hạng nhà thầu, nhà đầu tư.
4. Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
5. Bảo lưu ý kiến của mình.
6. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.
7. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định của pháp luật theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.
8. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật đấu thầu.

Với uy tín của mình, Công ty Quang Phúc sẽ thay mặt chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tìm kiếm lựa chọn các nhà thầu phù hợp với các tiêu chí lựa chọn để đáp ứng đúng nhu cầu thực tế công trình của chủ đầu tư.

Go Top